Complexul Muzeal Național Neamț anunță publicul vizitator că începând cu data de 29 iulie 2019 unitatea principală, Muzeul de Istorie și Arheologie Piatra Neamț, își sistează activitatea.

Regulamentul oficial al companiei "Amintiri din copilărie la Muzeul Memorial Ion Creangă" (19 noiembrie - 19 decembrie 2021)

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

               Campania “AMINTIRI DIN COPILĂRIE LA MUZEUL MEMORIAL ”ION CREANGĂ” (denumită în continuare “Campania”) este organizată de COMPLEXUL MUZEAL NAȚIONAL NEAMȚ, cu sediul în Piatra-Neamț, strada Mihai Eminescu nr.10, Cod Unic de Înregistrare 2613400, denumit în continuare “Organizator”.               
             Concursul și activitățile legate sau implicate de aplicarea dispozițiilor prezentului Regulament se derulează și vor fi îndeplinite de către Complexul Muzeal Național Neamț (denumită în continuare ”Organizatorul”), având sediul în Piatra-Neamt, Str. Mihai Eminescu, 10, Cod Unic de Înregistrare 2613400. Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiției, modificată și completată de Legea nr. 506/2004, privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și ținând cont de prevederile O.G. 137 din 31.08.2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare și a OG 45 din 09.04.2020 pentru completarea ordonanței 137/2000 .               
              Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”), este finală şi obligatorie pentru participanţi. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial pe parcursul Campaniei, prin întocmirea unui act adiţional la prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare în 24 de ore de la data publicării.               
               Participarea la Campanie reprezintă implicit acceptarea de către Participanţi a prevederilor prezentului Regulament precum şi obligativitatea respectării acestora. Prin participarea la prezenta Campanie, Participanţii vor fi consideraţi a fi citit, înţeles şi acceptat integral prevederile prezentului Regulament.               

SECȚIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

               Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

SECȚIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂȘURARE ȘI DURATA CAMPANIEI PROMOȚIONALE

               Campania este organizată şi se desfăşoară în perioada: 19.11.2021– 19.12.2021 ora 23.59.59, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, pe pagina de Facebook Complexul Muzeal Național Neamț (https://www.facebook.com/ComplexulMuzealNationalNeamt)

SECȚIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

               Campania este deschisă participării tuturor persoanelor fizice, care se înscriu în campanie în decursul derulării acesteia, cu condiția respectării termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare „Participanţi”).

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

               Participanţii la prezenta Campanie trebuie să:
               1. Intre pe pagina de Facebook Complexul Muzeal Național Neamț și să răspundă provocării lansate în video-ul din campania “AMINTIRI DIN COPILĂRIE LA MUZEUL MEMORIAL ”ION CREANGĂ””
               2. Răspunsurile se vor scrie în secțiunea de comentarii a postării cu video-ul din campania “AMINTIRI DIN COPILĂRIE LA MUZEUL MEMORIAL ”ION CREANGĂ””
               3. Un participant se poate înscrie cu minim un răspuns la cel puțin un video publicat din campanie.
               Validarea înregistrărilor:
               Pentru a putea fi declarate valide, înscrierile în concurs trebuie să întrunească, în mod obligatoriu următoarea condiţie:
               - înscrierea trebuie să se facă în perioada desfăşurării Campaniei 19.11.2021 – 19.12.2021 ora 23.59.59.

SECȚIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI PROMOȚIONALE

               Premiile oferite în cadrul prezentei Campanii promoţionale constau în 10 cărți “Amintiri din copilărie” de Ion Creangă, fiecare câștigător va primi o(1) carte.
               Valoarea totală brută a premiilor oferite în cadrul Campaniei este 150 lei.
               Nu se va acorda contravaloarea în bani a premiilor câştigate în cadrul prezentei Campanii și nu se pot schimba premiile oferite în cadrul prezentei Campanii.

SECȚIUNEA 7. TRAGEREA LA SORȚI ȘI DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

               Tragerea la sorţi pentru desemnarea premiilor campaniei va avea loc în data de 21.12.2021 în prezenţa a doi reprezentanti ai Organizatorului. La tragerea la sorţi din data de 21.12.2021 participă toate înregistrările valide din perioada concursului și se vor extrage cei 10 castigatori ai cărții “Amintiri din copilarie”. Extragerea se va face cu ajutorul generatorului din site-ul www.random.org.
               Numele şi prenumele câştigătorului pentru marele premiu vor fi publicate imediat în ziua următoare extragerii, la data validării, pe pagina de Facebook a organizatorului.

SECȚIUNEA 8. ANUNȚAREA CÂȘTIGĂTORILOR, VALIDAREA ȘI ACORDAREA PREMIILOR

               Câştigătorii premiilor vor fi anuntați pe pagina de Facebook Complexul Muzeal Național Neamț după efectuarea tragerii la sorți.
               În urma anunțului, aceștia trebuie să revendice premiul câștigat prin trimiterea unui mesaj pe facebook cu datele personale (nume, prenume, adresa de expediere a premiului).
               Organizatorul, va trimite premiile prin poștă în termen de 30 de zile de la data primirii datelor de la câștigător.
               Organizatorul nu va acorda nici o despăgubire în bani sau alte beneficii potenţialilor câştigători care nu respectă sau nu întrunesc întocmai cerinţele Regulamentului. Organizatorul nu are nicio obligaţie de plată sau de orice altă natură din momentul predării premiului către câştigător.
               Dacă premiile nu vor fi revendicate în 30 de zile calendaristice de la data anunțării câștigătorilor, Organizatorul va apela la rezerve, în ordinea extragerii acestora. Câștigătorii desemnați dintre rezerve trebuie să își revendice premiul în maximum 30 de zile de la data anunțării pe pagina de Facebook a Organizatorului, prin trimiterea unui mesaj pe facebook (nume, prenume, adresa).

SECȚIUNEA 9. RESPONSABILITATE

               Organizatorul nu își asumă responsabilitatea şi nu va fi numit parte în litigiile referitoare la dreptul de proprietate al câştigătorilor asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor nu vor influenţa principiul conform căruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respectă prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de către câştigător, Organizatorul nu mai răspunde de integritatea şi calitatea acestora.
               În cazul în care Organizatorul constată că un câștigător nu a îndeplinit sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plata respectivului câştigător.
               Organizatorul îşi rezervă dreptul de a verifica şi monitoriza modul în care se desfăşoară înscrierile în campanie. În cazul în care se observă anumite tentative de fraudă, înscrierile respective vor fi anulate. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude definitiv orice persoană participantă în campanie care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al campaniei. Organizatorul să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

SECȚIUNEA 10. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

               Organizatorul prelucrează datele personale ale Participanţilor la această promoţie în conformitate cu Legea 677/2001. Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalităţile indicate în mod expres prin Regulament, persoanele înscrise în concurs îşi exprimă acordul expres şi neechivoc, ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a Organizatorului în vederea validării, atribuirii premiilor şi îndeplinirii obligaţiilor fiscale ale organizatorilor de promoţii.
             Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participanţilor. Participantul la Campanie, în calitate de persoană vizată, are, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18).
              Numele şi prenumele câştigătorilor şi premiile câştigate în cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligaţiilor impuse de Ordonanţa de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.
               Participanţii au dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă, ştergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. În vederea exercitării acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisă, datată şi semnată către Complexul Muzeal Național Neamț, cu sediul Strada Mihai Eminescu nr. 10, Piatra-Neamț.

SECȚIUNEA 11. ÎNCETAREA CAMPANIEI

               Prezenta Campanie poate înceta numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă Majoră așa cum este stipulate în conformitate cu prevederile Noului Cod Civil la art.1351

SECȚIUNEA 12. LITIGII

               Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezenta Campanie se vor rezolva doar pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanțele judecătoreşti competente din România.
               Eventualele reclamații sau sesizări legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe adresa Complexul Muzeal Național Neamț, cu sediul în Piatra-Neamț, Str. Mihai Eminescu nr. 10 sau pe adresa de mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it în atenția departamentului de marketing.

SECȚIUNEA 13. REGULAMENTUL OFICIAL

               Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial. Regulamentul de participare/desfăşurare al campaniei este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant, pe site-ul Complexului Muzeal Național Neamț, muzeu-neamt.ro. Orice modificare a regulilor de participare la                Campanie, a modului de desfăşurare a acesteia, a perioadei valabilităţii acesteia, vor fi anunţate public de Organizator.
             Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanței de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007 și a fost semnat într-un exemplar original, astăzi, 15.11.2021.

COMPLEXUL MUZEAL NAȚIONAL NEAMȚ